BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2015 rok   /   

Treść strony

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku budynku inwentarskiego o obsadzie 11450 szt. (274.8 DJP), zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3, dwóch silosów na paszę o poj. 22 ton każdy oraz dwóch zbiorników na płynne odchody zwierzęce o poj. 5,0 m3 każdy w zabudowie zagrodowej, na działce nr 776/2 w miejscowości Wyłazy, gm. Mokobody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Mariola Zielińska
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-12-31 09:02

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi powiatowej nr 3602W: Żeliszew Podkościelny-Koszewnica-droga krajowa nr 2 na działkach nr ewidencyjny 814, 874, 873, 38, 24/1, 14/2, 39/2 we wsi Koszewnica, gmina Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-12-29 15:07

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku odchowalni drobiu o obsadzie 10 000 szt. (40 DJP) o dalsze 13 000 szt. (52 DJP), budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki przemysłowe o poj. 10 m3, budowę 4 fundamentów pod silosy o poj. 17 Mg, budowę 2 fundamentów pod silosy o poj. 5 Mg, budowę szczelnego zbiornika na cele ppoż. o poj. 100 m3, na działkach nr 884, 269/4 w miejscowości Nowe Opole, gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-12-15 14:13

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki –Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka - Olszanka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-11-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-11-24 11:18

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę obejmującej: 1) zmianę sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z jego przebudową i rozbudową na: - stację demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji, - warsztat samochodowy, - pomieszczenia socjalno-biurowe dla stacji demontażu i warsztatu samochodowego. 2) szczelny odkryty zbiornik odparowujący pojemności 9,5m3 na działce nr ewidencyjny 2455/2, 2456/2 w Mordach, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-11-02 10:22

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku budynku obory na 120 stanowisk krów mlecznych o obsadzie do 120 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojówkę o poj. 650 m3 w zabudowie zagrodowej na działkach nr 673, 675 w miejscowości Brzozów, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-10-30 11:28

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do chowu indyków o obsadzie do 155,81 DJP, kontenera socjalnego (tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem), zbiornika na ścieki technologiczne o poj. do 6 m3, dwóch fundamentów pod zbiorniki na gaz płynny o poj. 6700 m3 każdy, fundamentu pod wagę samochodową, zbiornika na ścieki socjalne o poj. do 5 m3, zbiornika na ścieki technologiczne o poj. do 6 m3, na działkach nr 271/5, 271/9 i 271/14 w miejscowości Golice-Kolonia, gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-10-28 14:03

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę trzech budynków inwentarskich do hodowli drobiu o obsadzie 959,8 DJP dla indyczek lub 696,24 DJP dla indorów, w tym:1 budynku odchowalni i dwóch budynków tuczarni, budynku socjalno-magazynowego z pomieszczeniami na hydrofornię i agregat prądotwórczy, sześć silosów na pasze posadowionych na fundamencie, 2 szczelne zbiorniki na ścieki technologiczne pojemności do 10m3 każdy, trzech szczelnych zbiorników na ścieki bytowe pojemności do 10m3 każdy, zbiornika przeciwpożarowego o powierzchni 160m2, wagi najazdowej posadowionej na betonowym fundamencie na działce nr ewidencyjny 304/1 we wsi Strusy, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-10-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-10-08 15:01

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (kurnika) z przeznaczeniem na odchowalnię kurcząt o obsadzie 15000 szt. (60 DJP) na działkach nr 292/36, 292/11 w miejscowości Dąbrówka - Ług, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-09-29 13:26

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarsko-składowego o obsadzie do 29 DJP w zabudowie zagrodowej na działce nr 340/2 w miejscowości Gostchorz, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-09-02 15:36

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji z przepompowniami, zasilaniem elektrycznym, przyłączami oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach w w miejscowości Dąbrówka Ług i Teodorów, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-08-27 15:00

Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji zamiennej nr 621/2015 z dnia 19.08.2015 r. do decyzji pozwolenia na budowę nr 83/2014 z dnia 17.02.2014 r. (znak: B.6740.1016.2013.7) oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=150 m3/d oraz wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kostrzyń, położonej na działkach nr 875, 792, 790/3, 937 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, gm. Skórzec,

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-08-20 15:25

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - tuczarnia o obsadzie docelowej do 182 DJP z pomieszczeniem paszarni i magazynu, zbiornika na gnojowicę do 1900 m3, dwóch silosów na paszę o poj. do 20T, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 - w zabudowie zagrodowej na działce nr 645/1 w miejscowości Suchożebry, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-07-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-07-13 10:26

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę 10 silosów na paszę o ładowności do 25m2, na działkach nr 388, 389, 390, 391/1, 391/2, 785, 392/1, 392/2 w miejscowości Krynica, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-07-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-07-13 10:26

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę komór fermentacyjnych (9 szt.) wraz z placem manewrowym 1 fazy, budowę suwnicy przeładunkowo-załadunkowej, przebudowę i rozbudowę budynku składowania gipsu, budowę budynku kurzaka, budowę zbiorników technologicznych (6 szt.), budowę komina do oczyszczania powietrza technologicznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - w zabudowie produkcyjnej na działkach nr 202/1, 204/1, 205/1, 206/2, 207/2, 208/1, 209, 210, 211 w miejscowości Gołąbek, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-06-30 14:43

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego- indycznika o obsadzie 236,4 DJP na działce nr ewidencyjny 1261/1,1260/2 we wsi Kolonia Mordy, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-06-05 09:27

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę obiektu do hodowli kur mięsnych (brojlerów) w ilości około 180 000 sztuk o łącznej obsadzie 720 DJP na działce nr ewidencyjny 309, 310 we wsi Polaki , gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-05-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-05-27 11:18

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kurnika (chów brojlerów) w ilości 37.594 sztuk o łącznej obsadzie 155,02 DJP na działce nr ewidencyjny 514/1, 514/2 we wsi Wielgorz , gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-05-22 10:38

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę 5 budynków inwentarskich – do hodowli drobiu o łącznej obsadzie do 840 DJP na działkach nr 388, 389, 390, 391/1, 391/2, 785, 392/1, 392/2 w miejscowości Krynica, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-04-22 14:53

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich-kurnika o obsadzie początkowej 111080 sztuk co stanowi 404,4DJP na działce nr ewidencyjny 98, 99 we wsi Nasiłów gm. Paprotnia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-04-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-04-21 13:27

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budowę budynków inwentarskich - kurnika - 10 szt. o łącznej obsadzie 1230000 szt./cykl (tj. 4920 DJP) na działce nr 39/2, 41/1, 41/2, 798/1, 798/2, 798/3, 687/1 w miejscowości Żebrak, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-04-21 08:52

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku usługowo-warsztatowo-garażowego z częścią socjalną i biurową, wiaty i zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 - w zabudowie usługowej na działce nr 144/7 w miejscowości Borki Paduchy, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-04-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-04-20 09:52

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji zmnieniającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego-kurnika (chów ściółkowy) o obsadzie 214,6 DJP na działce 583/4 w m. Krzymosze, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-04-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-04-16 09:51

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko : przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej w miejscowości Ujrzanów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2015-04-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2015-04-10 15:17

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce Kolonia, Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-03-27 12:12

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko na działkach nr 862/2, 862/3 w miejscowości Dąbrówka - Wyłazy, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-03-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-03-12 13:54

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko na działkach nr 919/1, 919/2, 919/3 w miejscowości Nakory, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-03-12 13:54

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko na działkach nr 261, 262 w miejscowości Nakory, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-02-11 14:54

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko na działkach nr 1401/1, 1402/3 w miejscowości Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-02-11 14:54

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko na działce nr 40 w miejscowości Rzążew, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2015-02-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-02-02 13:03

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1231909
ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 13:37