BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Załatw sprawę w urzędzie   /   Elektroniczna skrzynka podawcza   /   

Treść strony

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczne skrzynki podawcze Starostwa Powiatowego w Siedlcach i jednostek organizacyjnych Powiatu znajdują się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl ).

Na ePUAP udostępniane są usługi elektroniczne zawierające m.in. formularze on-line, przygotowane do elektronicznego wypełnienia, podpisania (profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) i wysłania na elektroniczną skrzynkę podawczą jednostki realizującej usługę t.j. Starostwa Powiatowego w Siedlcach lub wybranej jednostki organizacyjnej Powiatu.

Linki lub inaczej hiperłącza do udostępnionych na ePUAP formularzy zostały zamieszczone na platformie eUrzędu Powiatu Siedleckiego pod adresem www.eurzad.powiatsiedlecki.pl w usłudze „E‑formularze”.

Aby skorzystać z formularzy on-line zamieszczonych na ePUAP niezbędne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz założenie profilu zaufanego lub też posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne).

Dla dokumentów elektronicznych doręczanych podmiotowi publicznemu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą system teleinformatyczny na ePUAP automatycznie wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru określające pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny oraz datę i godzinę jego doręczenia.

Zgodnie z §3 pkt. 1 ust. 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206 poz. 1216)  Starostwo Powiatowe w Siedlcach i jednostki organizacyjne Powiatu udostępniają poniżej adresy elektronicznych skrzynek podawczych zainstalowanych na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP (www.epuap.gov.pl) w formie identyfikatorów URI:

Jednostka organizacyjna

Adres elektronicznej skrzynki podawczej

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

 

/v48bls3w5x/skrytka;

/v48bls3w5x/SkrytkaESP

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 

/qh23q29vgu/skrytka;

/qh23q29vgu/SkrytkaESP

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

 

/ppppstoklacki/skrytka;

/ppppstoklacki/SkrytkaESP

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Siedlcach

 

/PINBSiedlce/skrytka;

/PINBSiedlce/SkrytkaESP

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim

 

/SOSWSTOKLACKI/skrytka;

/SOSWSTOKLACKI/SkrytkaESP

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

 

/zspmordy2/skrytka;

/zspmordy2/SkrytkaESP

 

Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

 

/ddkisielany/skrytka;

/ddkisielany/SkrytkaESP

 

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

/reymontowka/skrytka;

/reymontowka/SkrytkaESP

Elektroniczne skrzynki podawcze, których adresy zostały podane powyżej, umożliwiają bezpośrednie doręczanie dokumentów elektronicznych bez potrzeby korzystania z formularzy elektronicznych powiązanych z tymi skrzynkami.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych doręczanych za pomocą elektronicznych skrzynek podawczych są następujące:

 1. maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załączników maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
 2. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
 3. dokumenty elektroniczne muszą zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),
 4. dokumenty elektroniczne muszą być wolne od wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania,
 5. załączniki dodawane do pism zapisuje się w formatach danych i w sposób uwzględniający przepisy §18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 256 z 2012 r.).

 

INNE DOPUSZCZALNE FORMY DORĘCZENIA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Na adres poczty elektronicznej danego podmiotu publicznego – adresy te podane są na www.bip.powiatsiedlecki.pl w menu „Dane teleadresowe” oraz „Wykaz jednostek organizacyjnych oraz inspekcji Powiatu Siedleckiego

Uwaga:

 • zgodnie z §9 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania,
 • w przypadku gdy w przepisach prawa lub w centralnym repozytorium został określony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy – inny niż ogólny – przesyłki złożone na adres poczty elektronicznej uważa się za wniesione nieskutecznie,
 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami  możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej wynosi 20 megabajtów (20 MB).

Na informatycznych nośnikach danych – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565)

Uwaga:

 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. W Starostwie Powiatowym w Siedlcach dokumenty takie należy doręczyć w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w pokoju nr 7 w budynku przy ul. Piłsudskiego 40,
 • dokument elektroniczny powinien być podpisany podpisem elektronicznym osoby identyfikowanej w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565),
 • doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone poświadczeniem przedłożenia lub dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata. Poświadczenie przedłożenia  może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego wraz z nośnikiem, na którym znajduje się doręczany dokument,
 • informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację,
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Ewa Borzyńska
  data wytworzenia: 2014-02-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-02-20 14:24
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 11:56

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1616667
ostatnia aktualizacja: 2020-07-03 13:33