BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   BUDŻET POWIATU   /   Rachunki bankowe   /   

Treść strony

Informacja dotycząca adresu i numerów rachunków bankowych od dnia 25.08.2020 r.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

W WARSZAWIE

WOJSKOWA 24

08-110 SIEDLCE

 

STAROSTWO POWIATOWE

RACHUNEK BIEŻĄCY
44 1240 6292 1111 0011 0090 1501

Opłaty za wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, licencje transportowe, za zajęcie pasa drogowego. Opłaty geodezyjne (wypisy, wyrysy, ZUD, udostępnienie zasobu), dziennik budowy

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
59 1240 6292 1111 0011 0090 1716

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa.

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH
63 1240 6292 1111 0011 0090 2032

Wpłaty z tytułu wnoszonego wadium, zabezpieczenia wykonania umów.

 


Opłaty za dziennik budowy (w zależności od liczby stron):

 1. 4 strony –    7,00 zł
 2. 16 stron –  13,00 zł
 3. 30 stron –  13,00 zł

należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego:

44 1240 6292 1111 0011 0090 1501


OPŁATY SKARBOWE:
należy dokonywać na ruchanek bankowy Urzędu Miasta Siedlce:
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Informacja Wydziału Budownictwa dotycząca stawek i zwolnień z opłaty skarbowej:

 1. 17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika
 2. opłata za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych w zależności od rodzaju inwestycji:
  1. 1 zł - za każdy m2 powierzchni użytkowej, ale nie więcej niż 539 zł - budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
  2. 14 zł - budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
  3. 48 zł - inny budynek
  4. 20 zł - studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków
  5. 112 zł - budowla związana z produkcją rolną
  6. 2143 zł - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne oraz drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi (dotyczy także przyjęcia zgłoszenia)
  7. 105 zł -sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe - o długości do 1 km (dotyczy także przyjęcia zgłoszenia)
  8. 155 zł - inna budowla
  9. 91 zł - urządzenia budowlane z obiektem budowlanym
 3. pozwolenie na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego oraz wznowienie robót budowanych - opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych dla nowych obiektów
 4. 36 zł - opłata za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
 5. 90 zł - opłata za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu

Nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawie budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej przy obliczaniu opłat.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest także wydanie pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, a także pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Zwalnia się od opłaty skarbowej m.in.

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742530
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24