BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   STAROSTWO POWIATOWE   /   Struktura Organizacyjna   /   

Treść strony

Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Wydział Organizacyjny “ OR ”

zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i Komisji Rady, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, prowadzenie archiwum zakładowego.

Kierownik: Jadwiga Będkowska

Kontakt: 25 633 95 12 wew. 140

Kontakt do pracownika obsługi Rady Powiatu i Komisji Rady: 25 644 72 08 wew. 115

 

Wydział Rozwoju „RO”

zajmuje się promocją Powiatu, współpracą zagraniczną, prowadzeniem spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz sprawami oświaty, zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, kierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, kultury, biblioteki powiatowej, ochrony zabytków, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, rejestru stowarzyszeń zwykłych i klubów sportowych oraz nadzoru Starosty nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Kierownik: Joanna Łęczycka

Zastępca Kierownika: Aneta Dziewulska

Kontakt: 25 644 72 17 wew. 215, 240

Kierownik Referatu ds. Oświaty i Zdrowia - Tomasz Płatkowski 25 644 72 17 wew. 215

 

Wydział Finansowy „F”

zajmuje się realizacją zadań związanych z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu i jego zmian, zapewnia obsługę finansowo-księgową budżetu Powiatu i Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania finansowe z realizacji budżetu.

Kierownik: Teresa Szymańska

Kontakt: 25 644 81 88 wew. 202

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy „AG”

zajmuje się realizacją zadań związanych z administrowaniem majątkiem Starostwa jego infrastrukturą teleinformatyczną oraz technologią informacyjną (IT), zaopatrzeniem materiałowo – technicznym, gospodarką inwestycyjno – remontową majątku Starostwa, sprawami p.poż., nadzorowaniem gospodarki mieniem komunalnym Powiatu.

Kierownik: Andrzej Skaruz

Kontakt: 25 633 95 15 wew. 130

 

Wydział Dróg „D”

zajmuje się realizacją zadań związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem, ochrona dróg i obiektów mostowych oraz zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kierownik: Magdalena Jarzyna

Zastępca kierownika:

Kontakt: 25 644 82 39 wew. 180, 181

Kierownik Referatu ds. Utrzymania Dróg i Obiektów Mostowych - Radosław Kosyl

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska „RŚ”

zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony gruntów rolnych, środowiska i przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

Kierownik: Maciej Tymosiak

Kontakt: 25 644 71 67 wew. 170

 

Wydział Budownictwa „B”

zajmuje się udzielaniem pozwoleń na budowę, rozbiórkę, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali, zezwoleń na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych.

Kierownik: Anna Sikora

Zastępca kierownika: Angelika Olczak

Kontakt: 25 631 01 18 wew. 190

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami “ G ”

zajmuje się sprawami geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, scaleń  i wymiany gruntów, zwrotów działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania będących w bezpłatnym użytkowaniu osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa za emeryturę i rentę.

Kierownik: Teresa Wasiluk

Zastępca kierownika: Małgorzata Borzym

Kontakt: 25 632 45 80 wew. 150, 151

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Michał Adamczyk - 25 633 94 37 wew. 158

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Stanisław Kaczmarski – 25 644 86 56 wew. 160

 

Wydział Komunikacji “K”

zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, transportem publicznym i nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz stacjami kontroli pojazdów.

Kierownik: Marek Furman

Zastępca kierownika: Robert Radomyski

Kontakt: 25 633 95 13 wew. 120, 122

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego “ZK“

realizuje zadania z zakresu obronności, obrony cywilnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi.

Kierownik: Andrzej Gryciuk

Kontakt: 25 644 81 77 wew. 175

 

Samodzielne stanowisko d/s kontroli „KN”

realizuje zadania z zakresu organizowania i prowadzenia kontroli w wydziałach Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Bożena Walczak

Kontakt: 25 644 72 08 wew. 107

 

Samodzielne stanowisko d/s bhp

realizuje zadania z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Paweł Brodzik

Kontakt: 25 644 81 77 wew. 178

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów „RK” (stanowisko samodzielne)

zapewnia bezpłatne poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Dorota Garwolińska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach (pok. nr 314) w środy w godzinach 8:00-18:00. 

 

Kontakt: 25 644 72 08 wew. 104 (środy i piątki)

 

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742602
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24