BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Petycje   /   Klauzula informacyjna   /   

Treść strony

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informuję, że:
I. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl , tel. 25 644 72 16.
II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie Tel. 25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia petycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych. W przypadku braku właściwości do rozpatrzenia sprawy, dane będą przekazane do właściwego organu.
V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania;
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, czyli jest warunkiem rozpatrzenia Państwa petycji.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742471
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24