BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Załatw sprawę w urzędzie   /   Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów   /   

Treść strony

Informacja o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach podmiotom publicznym oraz niepublicznym realizującym zadania publiczne

Dane zgromadzone w prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia Starosta Powiatu (lub osoba upoważniona) na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa w kancelarii ogólnej znajdującej się na parterze budynku. Druk wniosku można pobrać ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (CD/DVD). Dane w formie elektronicznej na w/w nośnikach udostępnia się w formatach : doc, rtf, xls., PDF, SWDE.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w w/w aspektach.

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w podmiocie wnioskującym - niezbędne do uzyskania dostępu do danych osobowych zgromadzonych  w rejestrze publicznym prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Siedlcach - to posiadanie obowiązującej i aktualnej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną - opracowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024

 

 • autor informacji: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-20 09:36
 • autor informacji: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-20 09:30
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 09:40

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 596736
ostatnia aktualizacja: 2018-01-16 10:00