BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Deklaracja Dostępności   /   

Treść strony

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wizualizacja serwisu nie jest responsywna (nie zapewnia poprawnego zawijania tekstu) ani nie zawiera zapisów ARIA zwiększających dostępność cyfrową. Wśród opublikowanych opublikowanych dokumentów ponad 165 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu znajduje się 190 podstron których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej;
 • 9 - wywołanie strony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kaliszuk, akaliszuk@powiatsiedlecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 644 72 17 wew 241. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

 • budynek Starostwa Powiatowego w Siedlcach posiada pięć kondygnacji naziemnych;
 • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone graficznie i kolorystycznie;
 • do budynku prowadzą 4 wejścia; dla petentów i gości przeznaczone jest wejście główne od ul. Piłsudskiego; schody do wejścia głównego wyposażono w poręcze; przy schodach po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się podjazd (pochylnia) dla wózków;
 • drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejścia głównego są szklane z poziomo naklejonymi pasami kontrastowymi i kontrastowo oklejonymi framugami tych drzwi; drzwi otwierają i zamykają się automatycznie;
 • przed wejściem głównym oraz w samym wejściu znajduje się system wycieraczek modułowych; wejście główne oraz korytarz na parterze jest na tym samym poziomie (bez progów);
 • dla osób na wózkach dostępna jest tylko część korytarza i część pomieszczeń na parterze; do pozostałej części budynku prowadzą schody; długie biegi schodów wewnętrznych wyposażone są w poręcze jedno lub obustronne;
 • w budynku brak windy;
 • wewnątrz budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja (oznaczona odpowiednim znakiem informacyjnym - graficznym); Pracownik w recepcji jest dobrze widoczny, kieruje on do Kancelarii osoby na wózku lub osoby z inną niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się po schodach wewnętrznych;
 • Kancelaria znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego; kancelaria udziela informacji lub przywołuje pracownika merytorycznego celem udzielenia informacji lub pomocy w załatwieniu spraw osobom z niepełnosprawnością;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego;
 • korytarze mają odpowiednią szerokość, na poszczególnych kondygnacjach brak zmian poziomów - jedynie na kondygnacji 0 występują stopnie;
 • na wszystkich kondygnacjach znajdują się czytelne oznaczenia pięter oraz tablice informacyjne, widoczne zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej;
 • drzwi wewnętrzne mają odpowiednie szerokości i pozbawione są progów oraz framug; skrzydła drzwiowe skontrastowane;
 • w budynku zastosowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego oraz czytelną informację o drogach ewakuacji;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-27 23:11
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 17:34

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Koordynator ds. dostępności, Anna Kaliszuk
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-31 14:26

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2668555
ostatnia aktualizacja: 2023-06-02 12:28